2 % z dane pre diagnostiku boreliózy

Mikrobiologická diagnostika Lýmskej boreliózy

Priama diagnostika

V postihnutom tkanive sa borélie nachádzajú v relatívne malom množstve. Možno ich dokázať kultiváciou krve, likvoru v Barbour-Stoener-Kelly –ho pôde (6 týždňov). Záchytnosť je len asi 5%, vyššia je u excízií z kože.

Vzhľadom na nízku záchytnosť sa nedoporučuje pre bežnú prax. Podobne nízka záchytnosť je pri imunoelektrónmikroskopickom vyšetrení. V praxi sa využíva na dôkaz prítomnosti borélií polymerázá reťazová reakcia - PCR najmä v likvore (12-46% záchytnosť), v synovii kĺbu, synoviálnej tekutine, resp. v moči.

Stanovenie protilátok proti antigénom B. burgdorferi má len podpornú hodnotu v diagnóze ochorenia. Prítomné protilátky môžu byť po starších inaparentných infekciách a nemusia byť v príčinnom vzťahu k prebiehajúcemu ochoreniu. Testy na stanovenie protilátok nie sú štandardizované, dostatočne špecifické a senzitívne. Vysoká genotypová a fenotypová heterogenita borélií v Európe výrazne ovplyvňuje výber vhodných antigénov pre diagnostické testy. Protilátky môžu byť falošne pozitívne (syfilis, autoimunné ochorenia a pod). resp. falošne negatívne (v skorých fázach ochorenia, pri skorej ATB terapii a pod.). Protilátková odpoveď u ľudí je značne variabilná, čo tiež prispieva k problémom pri diagnostike tohto ochorenia.

1. stupňové testy (skríningové)

ELISA sú najviac používané testy. Doporučujú sa hlavne testy s rekombinantnými antigénmi. Testy od rôznych výrobcov môžu dávať rozdielne výsledky.

Nepriama IF sa menej využíva, je časovo náročná zaťažená subjektívnym posudzovaním ( + alebo – 1 titer).

2. stupňový test

Imunoblot umožňuje stanovenie protilátok proti jednotlivým definovaným antigénom a tým potvrdenie špecificity produkovaných protilátok zachytených skríningovými testami.

U pacientov s neuroboreliózou je základnou diagnostickou metódou stanovenie intratekálnej tvorby protilátok na základe stanovenia hladiny imunoglobulínov v likvore a sére.

Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, PhD - katedra epidemiologie LFUK Bratislava

Partneri