Neprihlásený (Prihlásiť sa)

Vanilla 1.1.5a is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorIvo
  • CommentTimeJan 1st 2013
   
  Ak by existoval priamy dôkaz infekcie aj po mesačnej dávke ATB, nevidím dôvod, prečo by štandartná medicína neprijala, či už dobrovoľne, alebo rozhodnutím súdu takúto skutočnosť, a zmenila tak štandartný postup liečby.
  • CommentAuthorIvo
  • CommentTimeJan 1st 2013
   
  Z uvedených údajov v prílohe mi vychádza,že je potrebné predložiť priamy dôkaz borélií po skončení liečby doporučeným spôsobom. V opačnom prípade kompetentní nebudú ochotní pripustiť, že liečba všetky borelie v tele usmrtila. Boli už niekedy takéto dôkazy kompetentným predložené?


  Príloha:
  Postboreliový syndróm (post-Lyme disease syndrome, PLDS) je charakterizovaný pretrvávajúcimi ťažkosťami po prekonanej včasnej alebo neskorej borelióze bez ohľadu na skutočnosť, či sú pacienti séropozitívni alebo séronegatívni. Uvedený stav má veľa spoločných čŕt s tzv.únavovým syndrómom alebo fibromyalgiou.
  V súčasnosti neexistuje akceptovaná definícia ani diagnostické kritériá pre tento syndróm. Termín PLDS sa konvenčne používa u osôb, u ktorých bola diagnostikovaná a adekvátne preliečená borelióza a u ktorých sú prítomné ináč nevysvetliteľné subjektívne ťažkosti perzistujúce viac než 6 mesiacov po štandardnej liečbe NB alebo
  inej jasne definovanej manifestácie Lymeskej boreliózy (Feder et al., 2007)

  Navrhované kritériá pre PLDS (upravené podľa Wormser et al., 2006)

  Kritériá podporujúce diagnózu:
  Dokumentovaná včasná alebo neskorá borelióza.
  Údaj o ATB preliečení boreliózy so stabilizáciou alebo úpravou objektívnych príznakov.
  Začiatok hlavných symptómov (únava, muskuloskeletálna bolesť, k ognitívne poruchy) počas 6 mesiacov po diagnostikovaní boreliózy a perzistencia alebo relapsy symptómovnajmenej 6 mesiacov po ukončení ATB liečby.
  Subjektívne ťažkosti sú tak intenzívne, že vedú k významnej redukcii predchádzajúcej úrovne pracovnej kapacity, pamäťových schopností, sociálnych a osobných aktivít.

  Kritériá vylučujúce diagnózu:
  Aktívna, neliečená, dobre dokumentovaná pridružená infekcia, napríklad babezióza alebo ehrlichóza
  Prítomnosť objektívnych abnormalít pri fyzikálnom vyšetrení alebo neuropsychologickom testovaní, ktoré môžu vysvetliť ťažkosti pacienta. Napr. pacient s ATB refraktérnou Lymeskou artritídou alebo pacient s neskorou NB
  Diagnóza chronického únavového syndrómu alebo fibromyalgie pred začiatkom boreliózy alebo anamnéza dlhodobej únavy či muskuloskeletálnej bolesti pred začiatkom boreliózy.
  Prítomnosť inej diagnózy, ktorá môže vysvetliť príznaky pacienta, napr. obezita, syndróm spánkového apnoe, narkolepsia, vedľajšie účinky liekov, autoimunitné ochorenie, dekompenzované kardiopulmonálne alebo endokrinné ochorenie, malignita do 2 rokov od liečby, ochorenie pečene, depresia s psychotickými alebo melancholickými rysmi,. bipolárna afektívna psychóza, schizofrénia, demencia, bulímia alebo anorexia, lieková, drogová alebo alkoholová závislosť súčasná alebo do 2 rokov po vysadení návykovej látky.
  Abnormality pri laboratórnom alebo zobrazovacom vyšetrení podozrivé z iného ochorenia.
  PCR pozitivita v telesných tekutinách.